Logo Drop-pit Logo VDB Technics
Algemene verkoops-en garantievoorwaarden

Algemene verkoops-en garantievoorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Art. 1: De goederen worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.

Art. 2: Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Art. 3: Bij annulering van de bestelling of verbreking van het contract is de klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 20%van de bestelling of het contract.

Art. 4: De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak. 

Art. 5: De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

Art. 6: Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de 7 dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden. 

Art. 7: De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Die moet de goederen in hun staat bewaren. De verkoop wordt van rechtswege ontbonden bij niet-betaling op de vervaldag en de goederen worden onverwijld teruggegeven. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 30ste dag na aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dat alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper. 

Art. 8: Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een interest op van 12% per jaar.

Art. 9: Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 10 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag. Dat geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht. 

Art. 10: Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Tongeren.

Algemene garantie voorwaarden Drop-pit

Art. 1: De producten zoals de DROP-PIT, geproduceerd en geassembleerd door de VDB Technics, genieten een
garantie tegen materiaal- of assemblagefouten gedurende een periode van 24 maanden vanaf de leveringsdatum,
met uitzondering van specifieke voorwaarden die uitdrukkelijk worden meegedeeld.

Art. 2: De garantievoorwaarden kunnen niet worden verlengd na deze periode.

Art.3: De garantie van de verkoper is beperkt tot het herstel of de vervanging van de door de verkoper als gebrekkig
aangemerkte producten of onderdelen rekening houdend met de hoedanigheid van de gebruiker.

Art.4: De verkoper verbindt zich er enkel toe om te zorgen voor de vervanging van de defecte onderdelen en de
herstelling van de beschadigde goederen die enkel door de verkoper aan de koper werden afgeleverd en berekend.

Komen NIET in aanmerking voor garantie: DROP-PIT

Onder voorbehoud van eventuele wettelijke bepalingen, is de verantwoordelijkheid van de verkoper strikt beperkt tot de verplichtingen gedefinieerd in de huidige voorwaarden of, indien van toepassing, tot andere uitdrukkelijke voorwaarden. Indien de koper producten retourneert die niet door de verkoper werden afgeleverd, kan de verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade die zou kunnen ontstaan tijdens eventuele herstelwerkzaamheden.

Winteronderhoud*: Een jaarlijks winteronderhoud uitgevoerd door VDB Technics of hun partner is noodzakelijk, anders vervalt de garantie. Uitzondering hierop zijn de aankopen na juli of later. Deze hoeven het eerste jaar geen WO te ondergaan. De uitvoerdatum van het WO geldt als referentiedatum; niet de datum van de factuur of afleverbon. 

Dagelijks onderhoud **: toepassingen van het dagelijks onderhoud worden uitgebreid besproken bij installatie en tijdens de opvolgtraining en kunnen nagelezen worden in de installatie- en gebruikshandleiding, en/of de checklijsten voorzien door VDB Technics. Bij nalatig dagelijks onderhoud komt de garantie te vervallen.

Komen BEPERKT in aanmerking voor garantie:

De garantiebepalingen die gelden op het moment dat de garantie in voege treedt, zijn van toepassing voor de volledige looptijd van het contract. Wij informeren je graag over alle details.

Algemene garantie voorwaarden andere toestellen

Producten die niet geproduceerd en geassembleerd worden door de verkoper (VDB Technics), zoals tuingereedschap, maairobots en ballpickers genieten dezelfde garantievoorwaarden zoals gestipuleerd in de garantievoorwaarden van de fabrikant. Voor meer details m.b.t. Belrobotics / Yamabiko Europe S.A. verwijzen wij graag naar:

Voor andere merken informeren wij u graag.

VDB Technics
Hengelhoefstraat 164
B-3600 Genk
info@VDBtechnics.be

info@drop-pit.be